<>

The Tower of London

The Stroop Task

Wisconsin Card Sorting  Test

 JOVE הסרטון הופק ע"י

 אתר לסרטוני למידה המיועדים לאקדמיה
(משולבים באתר המוודל)